سلامت چشم در دیابت

132
در بدو تشخیص دیابت نوع دو برای معاینه چشم به چشم پزشک مراجعه کنیم.
pixel