تولید انرژی الکتریکی توسط مار ماهی !

788

LCDهای کارگذاشته شده در دست مصنوعی و روشن شدن شان بوسیله انرژی الکتریکی تولید شده بوسیله مارماهی