ایران گردو | باغ گردو 4 ساله رقم تجاری | چندلر | گردو | گردوی پیوندی | باغ چندلر

352
ایران گردو بزرگترین تولیدکننده نهال_گردوی پیوندی ایران ارسال به سراسر کشور سری صبح ایام غیرتعطیل 04436333282 04436337936 خوی میدان کشاورز اول خیابان کوچری اول کوچه شهیدورمزیار https://www.instagram.com/irangerdookhoya
pixel