past tense irregular

39

در ابتدای این ویدیو آقا و خانمی از یکدیگر درباره آنچه دیروز انجام داده اند پرسش و پاسخ می کنند افعال به کار رفته در این بخش با قاعده هستند و در ادامه مثال های مختلفی به همراه شکل شامل افعال بی قاعده ارایه میشود سپس حالت سوالی و questions -wh سوال و جواب می شوند.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده