هوا پیمای جدید

561
این هواپیما مجهز به سیستمی است که در هنگام خطر در هوا پیما قسمت مسافران آن از هواپیما جداشدی و بااستفاده از چتر آن قسمت را به سطح زمین می رساند تا مسافران نجات بیا بند
AMIR+KASRA+GAME 222 دنبال کننده
pixel