reza0203

reza0203

1 هفته پیش
خدایا این جانوران آل یهود سعود حرامزاده تا به کجا وچه زمانی قرار است به این جنایات ادامه دهند
reza0203

reza0203

1 هفته پیش
لعنت الله بر آل سعود و یهود وآمریکا و کل قوم ظالمین . دردناکترین قسمتش اینجاست که این بنده های بی گناه و معصوم یمنی دارند بخاطر ما قتل عام میشوند و ما متاسفانه هیچ کمکی نمیتوانیم بهشون بکنیم دلم میخواست امکانات و توان این را داشتم که حداقل مواد غذایی و تسلیحات به هرنحوی شده به دستشان برسانم حتی اگر سفرم بدون بازگشت میشد هم ارزشش را داشت لعنت به حرمله های آل یهود که به شیر خواره ها هم رحم نکردن و اولین جا کارخانه شیر خشک را هدف قرار دادند