دریافت جایزه صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت تونل سد آریانا

362
دریافت جایزه صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی سال 1398 توسط شرکت تونل سد آریانا در روز ملی صادرات
pixel