نسخه جدید همراه تریدر _ راهنمای بخش پیشرفته ارسال سفارش

4,355
قابلیت های بخش پیشرفته صفحه ارسال سفارش عبارتند از : تقسیم و ارسال سفارش های بزرگ به صورت خودکار ، نگهداری داده های سفارش به منظور تکرار یک سفارش ، تنظیم حداقل حجم و حجم نمایشی برای یک سفارش
pixel