افزایش ۶ میلیونی تولید نفت آمریکا از ۲۰۰۷، معادل کل تولید ما در ده سال است

16

دانش آموخته دانشگاه استنفورد: در فاصله دوساله امضای برجام تا سرکارآمدن ترامپ ما می توانستیم کارهای بسیار بزرگی انجام دهیم.کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که به جز شرکت توتال با چند شرکت دیگر هم قرارداد ببندیم.