آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا در گفتگو با رییس سازمان پسماند شهرداری قائم شهر

282
آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا در گفتگو با رییس سازمان پسماند شهرداری قائم شهر/ تأکید برضرورت تفکیک زباله از مبدأ
pixel