مردم با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان درب مذاکره با آمریکا را بستند.

50
pixel