سخنرانی انگیزشی استیوجابز

1,996
بخشی از سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد
zabanik 9 دنبال کننده
pixel