اثبات کفر عمر در شبکه کلمه! و غلو وهابیها درباره عمرابن الخطاب

707

خداوند در سوره النساء فرموده:نه، قسم به پروردگارت كه ایمان نیاورند، مگر آنكه در نزاعى كه میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو میدهى هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند(65)و در سوره النساء آیه(80) فرموده: هر كه از پیامبر اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است. و آنان كه سرباز زنند، پس ما تو را به نگهبانى آنها نفرستاده ایم-مخالفت عمر با دستور پیامبر خدا در ماجرای حدیث قرطاس در حقیقت مخالفت و نافرمانی از خدا بود و بنابراین دو آیه قرآن بی ایمانی و کفر عمر را اثبات میکند

pixel