مرسدس اِی اِم جی/ پروژه ONE

296
جدیدترین، کارآمدترین و کامل ترین فن آوری ترکیبی فرمول 1 را از مسیر مسابقه تا جاده به ارمغان می آورد.
pixel