مرسدس اِی اِم جی/ پروژه ONE

253

جدیدترین، کارآمدترین و کامل ترین فن آوری ترکیبی فرمول 1 را از مسیر مسابقه تا جاده به ارمغان می آورد.