اهمیت داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

150
داور خوب نقطه قوت قرارداد و داور بد نقطه ضعف قرارداد مشارکت در ساخت است. www.tka-eng.com
pixel