انجمن کمک رسانی حامی در برنامه با همستان

483

یکی از مسئولین بنیاد خیریه حامی که برای کمک به تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم و یاری به والدین آنان در امر آموزش می پردازد، در برنامه باهمستان شبکه جام جم دعوت شده بود