چسباندن پر پیچ - Spine Wing Vane

699
نحوه چسباندن پر-پیچ(Spine Wing Vane) به تیر(Shaft)
3 سال پیش
# تیر
کمان-یار 60 دنبال کننده
pixel