بازدید دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از پارک فناوری پردیس

25

بازدید دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از پارک فناوری پردیس | چهارشنبه 26 تیر 1398