مذاکره با زمینه سازی شروع می شود

146

غلامعلی خوشرو، سفیر ایران در سازمان ملل در گفت و گو با همشهری: مذاکره با زمینه سازی شروع می شود. روش های اغراق آمیز مبتنی برخودشیفتگی روش های شکست خورده هستند.