عمل کرد کلیه ها در بدن انسان

2,672
کلیه ها به منزله فیلتر برای خون عمل میکنند و باعث میشوند مواد زائد در خون تل انبار نشود هم چنین موجب جذب ویتامینهای مفید به بدن انسان میشوند بطور کلی اگر انسان بدرستی از کارکرد کلیه هایش آگاهی کاملی داشته باشد تحت هیچ شرایطی آنرا،با پول عوض نمی کند حتی اگر از گرسنگی بمیرد.
pixel