نزول سوم قرآن کریم

163

سخنرانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی موضوع: نزول سوم قرآن كریم. تاریخ سخنرانی: شب ٢٣ رمضان سال ١٤٢٦قمری. ١٣٨٤.٨.٤ مكان: حسینیه جمكران