گزارش شبکه خبر از وضعیت پیشرفت در فاز 11 پردیس 98/04/01

207
گزارش خبرنگار شبکه خبر از آخرین وضعیت ساخت و ساز و آماده سازی واحدهای مسکن مهر در فاز ۱۱ پردیس / شبکه خبر بخش 15
pixel