مقدار و شرایط بذر داخل دستگاه ردیف کار و بهترین کشت قبل از خشکه کاری

147

مقدار بذری که داخل دستگاه بریزیم چقدر است؟‌ بهترین کشت برای کشت قبل از خشکه‌کاری برنج چیست؟ حاج احمد مازندرانی با ذکر مثال و تجربیاتی از خود، این مسئله را توضیح می‌دهد. سوال: وقتی کشت باقلا یا کلزا تمام شد،‌ برای شروع خشکه‌کاری چه کنیم؟ و اما مقدار بذر مصرفی، 50 کیلوگرم در هکتار می‌باشد که آن را در دستگاه ردیف‌کار گندم قرار می‌دهیم. دقت که این بذر حتما باید بوجاری شده باشد. چرا؟ پاسخ را از زبان احمد مازندرانی بشنوید. /// آموزش خشکه کاری برنج با احمد مازندرانی: http://www.ricedryplanting.com