سامانه ی متمرکز خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

5,784

سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان به صورت غیرحضوری اقدام به راه اندازی سامانه ی متمرکز نموده است. این طرح در چند استان در حال اجراست که به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.