فراخوان pivot1393 برای بهبود اکوسیستم استارتاپی ایران

194

در آخرین رویدادکارآفرینی کشور در سال 1392 یعنی استارتاپ

۵ سال پیش
#