مثبت اندیشی - رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش

525

مثبت اندیشی و ایمان به خدای بزرگ بهترین های زندگی رو براتون رقم می زنه . سخنران و مشاور انگیزشی و الهام بخشی بهروز بیات