حقوق مدنی : تحلیل سوالات کوئیز شماره (6) ـ استاد مهدی زارعی

27

کوئیز شماره شش از دوره تستینگ حقوق مدنی ـ برگزارشده در آبان ماه 1398 موسسه چتردانش نمایندگی میاندوآب آذربایجان غربی t.me/lazzatemadani

خانه حقوق
خانه حقوق 100 دنبال کننده