روز جهانی صلح

48

این کافی نیست که از صلح فقط حرف‌هایی بزنیم... باید به آن ایمان داشته باشیم... نه!... ایمان داشتن هم کافی نیست!... یک نفر باید کاری برای ایجاد صلح انجام دهد... به امید برقراری صلح... به امید آرامش سربازان جنگ... به امید دنیایی پر از آرامش و عشق... روز جهانی صلح مبارک