فنون خلق پیام رسانه ای - درس پنجم- از بازنمایی تا کلیشه

136
فنون خلق پیام رسانه ای درس پنجم از بازنمایی تا کلیشه
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel