دما و دماسنجی

2,459
فیلم آموزشی مبحث اندازه گیری دما و انواع کمیت های دماسنجی و آموزش تبدیل یکاهای دما و انواع دماسنج ها. فصل 4 فیزیک 1 پایۀ دهم رشته های ریاضی و تجربی. مدرس: محمد گلزاری.www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir
pixel