لحظه ورود گلزار به پردیس زندگی (اکران مردمی خشکسالی)

1,491

روز چهارشنبه 28 مهرماه محمدرضا گلزار در پردیس سینمایی زندگی در کنار مردم به تماشای فیلم خشکسالی و دروغ نشست