معرفی استاد: امید مظهری

1,153
امید مظهری، مدرس آواز و ردیف ایرانی - آموزش و فراگیری آوازنزد پدر ( ودود مظهری) از اساتید برجسته و از پیشکسوتان آواز، استفاده از محضر استاد شجریان و آقای حمید رضا نوربخش و فراگیری آواز شیوه طاهرزاده
pixel