وقتی سرود ملی با تلفن همراه پخش می شود!

1,336

در یک بازی در فوتبال برزیل سرود ملی توسط تلفن همراه پخش شد که با اتفاقاتی همراه شد که در این فیلم مشاهده می کنید.