تحلیل درخواستی نمادهای :شسپا-کچاد-فاسمین-فولاد-شبندر. 4 بهمن 97

189
تحلیل درخواستی نمادهای :شسپا-کچاد-فاسمین-فولاد-شبندر. 4 بهمن 97.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.
pixel