گزارش بنیانگذار استارتاپ آن واش

24

فرهاد الیاسی، بنیانگذار استارتاپ آن واش از خودش و سرنوشت آن واش میگوید.

آن واش 5 دنبال کننده
pixel