تفاوت ورود به Profile Style و Profile View Style در C3D

334
برای تنظیمات مروبط به گریدبندی در Civil3D باید به Profile View Style برویم.
pixel