رعایت نکات ایمنی در آسانسور

449

انجام بازرسی های دوره ای آسانسور های واحدهای مسکونی در راستای ایجاد و ارتقای سطح ایمنی ساکنان ساختمان های تجاری و مسکونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در صورت محبوس شدن در آسانسور ، نگران نباشید و به توصیه های کارشناس فنی بازرسی آسانسور فهامه ، عمل کنید. فهامه ، حافظ کیفیت و سرمایه www.fahameh.com