ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حل تمرین سیگنال - فصل 10

166
حل گام به گام سوال 10-23 بخش (پ)، فصل تبدیل Z، کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) به روش مشتق گیری توسط آقای مهندس آقامیری. صورت سوال: «چند تبدیل Z داده شده است. برای هر یک عکس تبدیل Z را به هر دو روش بسط به کسرهای جزیی و سری تیلور حاصل از تقسیم صورت بر مخرج بدست آورید.»
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel