نمایشگاه دانش بنیان خوارزمی و غرفه فدراسیون جهانی سگ الیانز

34
نمایشگاه دانش بنیان علوم دامی دانشگاه خوارزمی و بازدید مسئولین مربوطه از خدمات سامان دام وطن و فدراسیون جهانی سگ الیانز
pixel