حضرت زینب واکبر-مرحوم عابدی مقدم-مجیدکیقبادی-لتینکان73

280

حضرت زینب س و حضرت علی اکبر ع توسط مرحوم رضا عابدی مقدم و کربلایی مجید کیقبادی در سال 1371 ایام اربعین در لتینکان نوشهر مکانی که زمانی یکی از بهترینهای اجرای تعزیه در مازندران بود. دورانی که حاج سقا.حاج مسلم ذاکری. و مرحومان حاج محمدتقی کیقبادی و علیجان خلیلی و محمد حسنجانزاده (کشتله ای) و ... بودند. فروشگاه حیدریون. تعزیه مانند صاحبش غریب. جمال راعی 09119223259