اجرای سقف های با دال مجوف (U - BOOT)

568

سیستم دال مجوف- فناوری با دال مجوف- فناوری با دال مجوف دو پوش- سقف بتن آرمه- سیستم سقف های بتن آرمه - اجرای سقف ها با دال مجوف***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872