انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه

365

انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره (س) در سال 1388 به شماره 2454 ه ثبت رسید و از آن زمان تاکنون به حمایت از نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به بیماری ژنتیکی نقص ایمنی اولیه می پردازد. نقص ایمنی یک بیماری دستگاه دفاعی بدن می باشد . در صورت پیوند این بیماران درمان و در غیراینصورت ....