ریزش كوه در جاده آزادشهر به شاهرود

874

لحظه ریزش كوه در جاده آزادشهر به شاهرود، به هیچ كس آسیب وارد نشد.

آزادی
آزادی 8 دنبال کننده