حجم مبنا چیست؟

117

در بورس برای افزایش یا کاهش قیمت سهام، حجم مبنا مورد استفاده قرار می گیرد، در این فیلم به توضیح و کاربرد ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/