داستان های یزد : کافه بام ها

201
یزد شهرِ روایت هاست و #کافه بام ها بهترین مکان برای ایستادن، رخ به رخ شدن با تاریخ و مرور سطر به سطر آن. پله های باریک را یکی یکی بالا می روی و ناگهان تصویری باشکوه ناخودآگاه لبخندی فراخ روی لب ها می نشاند و تو می توانی ساعت ها بایستی و نگاه کنی. فقط نگاه کنی. این قاب انگار کنج ذهن همه مان حتی قبل از دیدن و تجربه کردن حک شده است، شاید به خاطر همین است که مثل آرزویی بر دل مانده همیشه هوسش را داریم. مهسا رشتی پور Video: @travelshots.ir
pixel