کنترل مضاعف برای ترکیب بارهای از قبل ایجاد شده (مقایسه دو لیست)

184

کنترل مضاعف ترکیب بارهای از قبل تعریف شده در ایتبس ETABS میتواند به مهندس محاسب و یا مهندس کنترلر امکان مقایسه دقیق بین لیست ترکیب بار از پیش تعریف شده و لیست مورد نظر کاربر را بدهد.

کارا محاسب
کارا محاسب 19 دنبال کننده