اهمیت انتخابات نظام مهندسی

358
با حضور فعال و پرشور در انتخابات نظام مهندسی میتوانیم آینده خوبی را برای همه اعضای آن و مهندسان آینده کشور ترسیم کنیم. http://urbanity.ir
pixel