۶ مرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

136

تحول در اقتصاد، با یادآوری روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امروزه در جامعه‌ای که زندگی می کنیم، نیاز به گسترش فرهنگ کارآفرینی داریم. ۶ام مرداد ماه، با عنوان روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با همین هدف نام‌گذاری شده‌است. کارآفرینی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادامه مقاله http://mahak.info/y0OYM