جی تی ای سه T4 مرحله19

591
در این مرحله تعدادی از مشکی ها را سوار میکنید و به سه محله ابی ها حمله میکنید تا آن ها را بکشید.
pixel