آشنایی با تزریق تدریجی آغازگر (CID) در تولید رزین PVC

23
PVC اغلب با کمک یک آغازگر پراکسید آلی تولید می شود و از آنجایی که Nouryon بزرگترین تولید کننده پراکسیدهای آلی در جهان است، نقش مهمی در صنعت PVC دارد. تزریق تدریجی آغازگر(CID) یک مفهوم نوآورانه و انقلابی است که ضمن تضمین ایمنی فرایند، ظرفیت تولید PVC را از 20 تا 40 درصد افزایش می دهد. CID قبلا با موفقیت در سراسر جهان اجرا شده است. در تولید سنتی PVC در مرحله اول فرایند، راکتور با ماده اولیه VCM و آب بارگذاری می شود...
pixel